Skuldsanering

skuldsanering

Skuldsanering.info är en webbplats för dig som söker information om skuldsanering.

Många människor i dagens samhälle har fastnat i en situation med skulder som de aldrig kommer att kunna betala. Detta trots att de flesta av dessa människor har en ambition och önskan betala tillbaka skulderna. Emellertid är detta något som är omöjligt då de inte har och inte heller kommer att få de intäkter som krävs för att kunna återbetala samtliga skulder. Ofta räcker intäkterna inte ens till för att kunna betala räntor av olika avgifter på skulderna.

Anledningen till att människor hamnar i en situation där de inte längre kan betala sina skulder varierar självfallet. Det kan vara alltifrån äktenskapsskillnad eller sjukdom till skulder hänförliga till drivande av näringsverksamhet vilken avslutats med konkurs m m.

För dessa överskuldsatta människor kan skuldsanering vara en möjlighet att få ett ”normalt” liv med en ordnad ekonomi. Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller helt avskrivna och därigenom komma ur en hopplös skuldsituation.

Att bli beviljad skuldsanering är en inte en enkel uppgift. Det är inte tillräckligt att man har skulder och inte kan betala dessa. Det ställs en rad olika krav för att skuldsanering skall kunna bli aktuellt och generellt krävs att man har varit skuldsatt en längre tid och att man verkligen försökt att lösa sin ekonomiska situation men inte lyckats. De kravs som i detalj ställs för att kunna bevljas skuldsanering är följande:

  • Att den som är skuldsatt inte kan beräknas betala sina skulder inom överskådlig tid.
  • Det är skäligt med hänsyn till den skuldsattes personliga och ekonomiska förhållanden att skuldsanering beviljas honom eller henne.
  • Den skuldsatte är folkbokförd i Sverige.
  • Den skuldsatte inte har näringsförbud.
  • Den skuldsatte inte tidigare har erhållit skuldsanering.

Det finns inte några fastställda belopp till vilka skulderna måste uppgå till för att skuldsanering skall beviljas. I stället sker en bedömning i varje enskilt fall varvid utgås från en prognos över möjligheterna för den skuldsatte att betala sin skulder inom överskådlig framtid. Omständigheter som påverkar prognosen är den totala skulden, nuvarande och framtida inkomster, den skuldsattes ålder, arbetförmåga, utbildning, sjukdom och arbetslöshet.

Vad avser kravet om att det skall vara skäligt att den skuldsatte beviljas skuldsanering beaktas bla skuldernas ålder, hur och varför skulderna uppkommit, om den skuldsatte har gjort vad hon eller han kunnat för att betala skulderna och även den skuldsattes engagemang i samband med ansökan om skuldsanering.

Beviljas skuldsanering skall den skuldsatte varje månad under en period om fem år betala ett fastställt belopp till fordringsägarna enligt en upprättad betalningsplan. Efter det att fem år förflutit avskrivs återstoden av skulderna. Vad den skuldsatte bedöms kunna betala varje månad kallas betalningsutrymmet. Detta betalningsutrymme fastställs av Kronofogden sedan kostnaderna för nödvändiga hushållskostnader räknats bort från inkomsterna.

Till nödvändiga kostnader räknas bland annat skälig boendekostnad, skälig resekostnad till och från arbetet, eventuell barnomsorgskostnad och underhållskostnad. Därutöver tillkommer även det s k normalbeloppet vilket år en fastställd schablonkostnad för mat, kläder, fritid med mera baserad på hushållsmedlemmarnas ålder och anta. För det fall att den skuldsatte helt saknar betalningsutrymme betalar han eller hon inte något men måste då leva på existensminmum under de fem åren.  Därefter skrivs skulderna av.

Möjligheterna till skuldsanering regleras i Skuldsaneringslagen (SFS 2006:548). Ansökan om skuldsanering sker till Kronofodemyndigheten där det finns en särskild blankett som man kan använda sig av. Blanketten har benmämningen ”Ansökan – Skuldsanering (KFM 9150) och kan laddas ner via följande länk:

Ansökan om skuldsanering