Ny utredning om skuldsanering har presenterats

regeringskansliet-utredning-skuldsanering

Under 2012 tillsattes en skuldsaneringsutredning (ytterligare en i raden) och den 9 oktober 2013 överlämnade utredaren Ralph G Larsson utredningen (SOU 2013:72) “Ut ur skuldfällan” till regeringen och justitieminister Beatrice Ask. I korthet innehåller utredningen bl a följande förslag: Gäldenären ska få två betalningsfria månader varje år under skuldsaneringsperioden, vilket kommer att underlätta för gäldenären […]

Intervju i TV 4 med person som nekats skuldsanering

tv4 - skuldsanering

TV 4 har under våren haft en rad reportage rörande skulder och skuldsättning. Ett av reportagen avsåg skuldsanering där Malou Sivers intervjuade en person som nekats skuldsanering, en person vid Kronfogodemyndigheten samt advokaten, tillika utredaren av lagstiftningen rörande skuldsanering, Jan Ertsborn. Reportaget är mycket informativt och förklarar gällande regler, rättsutvecklingen med HDs senaste avgörande, Sveriges […]

Information om skuldsanering från Kronofogdemyndigheten

kronofogdemyndigheten-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten har publicerat en informationsrik broschyr om skuldsanering och behandlar bl a följande områden. Skuldsaneringslagens krav. Hur man ansöker om skuldsanering. Kronofogdens bedömning. Kronofogdens beslut. Vad som händer under skuldsaneringsperioden. Hur man fyller i blanketten ansökan om skuldsanering. Checklista. Hur Kronofogdemyndigheten behandlar de uppgifter som erhålles. Broschyren i sin helhet kan laddas ner via nedanstående […]

Alla vill göra rätt för sig – rapport från KFM

Kronofogden

Alla vill göra rätt för sig är en rapport som publicerades av Kronofogdemyndigeheten och som innehåller en rad intressanta fakta kring skuldsanering där även en internationell utblick görs. I rapporten görs bl a följande sammanfattning: ”Arbetsgruppens slutsats är att den enda rimliga ståndpunkten för såväl samhället som enskilda individer som på ett eller annat sätt […]

Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82

regeringskansliet

Den 19 april 2007 utsågs riksdagsmannen och advokaten Jan Ertsborn till särskild utredare med uppdrag att överväga frågan om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för sitt företags skulder och för s.k. evighetsgäldenärer. Genom ett tilläggsdirektiv den 12 juni 2008 beslutade regeringen att frågor om skuldnedsättning skulle redovisas i ett delbetänkande. Utredningen, som antog […]

Ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande (Prop 2005/2006:124)

regeringskansliet

Den 1 januari 2007 trädde den nuvarande skuldsaneringslagen i kraft. Denna nya skuldsaneringslag innehöll bl a följande större förändringar jämfört med den tidigare skuldsaneringslagen: Skuldsaneringsförfarandet koncentreras till kronofogdemyndigheten. Myndigheten skall som första instans pröva en ansökan om skuldsanering och kunna fatta beslut i ärendet även om en eller flera borgenärer motsätter sig en skuldsanering. Kronofogdemyndigheten […]

Artikel i DN om att många dör efter skuldsanering

Dagens nyheter skuldsanering

DN har en nypublicerad artikel angående en undersökning enligt vilken det har konstaterats att den som gått igenom skuldsanering löper 33 gånger högre risk att dö än befolkningen i stort. Undersökningen är beställd av Konsumentverket och forskarna som utfört undersökningen har baserat densamma på de 1 116 överskuldsatta personer som beviljades skuldsanering 2003. Artikeln i […]

Undanröjande av beslut om skuldsanering på grund av underlåtenhet att beakta skuld (RH 2008:95)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Kronofogdemyndigheten beviljades E i februari 2008 skuldsanering. Landstinget Västernorrland anförde i klagande över domvilla att hovrätten skulle undanröja skuldsaneringsbeslutet eftersom Kronofogdemyndigheten i beslutet underlåtit att ta upp en fordran som Landstinget hade på E. Hovrätten undanröjde beslutet och anförde bl.a. följande. Av 29 § första stycket skuldsaneringslagen (2006:548) och 42 § lagen […]

Rättegångskostnader och ändring av talan i mål angående Skuldsanering (RH 2008:94)

rättsfall-skuldsanering

I tingsrätten yrkade Länsförsäkringar att ett beslut av Kronofogdemyndigheten att bevilja H skuldsanering skulle upphävas, eftersom H inte betalat enligt betalningsplanen. Tingsrätten anförde följande. Ärendet anhängiggjordes vid tingsrätten i november 2005. Vid den tidpunkten gällde skuldsaneringslagen (1994:334). Den 1 januari 2007 trädde en ny skuldsaneringslag (2006:548) i kraft. Mot bakgrund av övergångsbestämmelserna till den nya […]