Fråga om tidsbebränsning när fordringsägare kan begära att beslut om skuldsanering skall upphävas p g a avvikelse från betalningsplan (RH 2008:25)

rättsfall-skuldsanering

Den 4 maj 2000 beviljade kronofogdemyndigheten B.L. skuldsanering. Efter en ansökan enligt 27 § första stycket 4 skuldsaneringslagen i dess dåvarande lydelse (SFS 1994:334) från en av borgenärerna, Nordbanken Finans AB, upphävde Sollentuna tingsrätt genom beslut den 24 juli 2006 skuldsaneringsbeslutet. Enligt tingsrätten hade B.L. vid upprepade tillfällen avvikit från skuldsaneringens betalningsplan och avvikelsen var […]

Synnerliga skäl har ansetts föreligga när KFM inte tagit hänsyn till gäldenären skulle få ändrade ekonomiska villkor (RH 2007:17)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten fastställde genom beslut den 24 juni 2003 skuldsanering för I.B. enligt 20 § skuldsaneringslagen (1994:334). I.B:s betalningsförmåga bestämdes till 2 800 kr per månad och betalning skulle löpa mellan augusti 2003 och juli 2008. I september 2003 skulle dock betalning ske med 9 800 kr. Av de uppgifter som låg till grund för beslutet […]

Fråga om ändring av betalningsplan p g a behandling mot missbruk (RH 2007:4)

rättsfall-skuldsanering

Malmö tingsrätt R.L. beviljades skuldsanering med en betalningsplan, som innebar att han månatligen skulle betala en viss andel av sina skulder med början i juni 2006. Därefter ansökte R.L. den 21 september 2006 hos Malmö tingsrätt att rätten skulle ompröva skuldsaneringen och ändra betalningsplanen på så sätt att den första betalningen skulle erläggas i januari […]