Undanröjande av beslut om skuldsanering på grund av underlåtenhet att beakta skuld (RH 2008:95)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Kronofogdemyndigheten beviljades E i februari 2008 skuldsanering. Landstinget Västernorrland anförde i klagande över domvilla att hovrätten skulle undanröja skuldsaneringsbeslutet eftersom Kronofogdemyndigheten i beslutet underlåtit att ta upp en fordran som Landstinget hade på E. Hovrätten undanröjde beslutet och anförde bl.a. följande. Av 29 § första stycket skuldsaneringslagen (2006:548) och 42 § lagen […]

Avslag på ansökan om skuldsanering med anledning av svårigheter att göra en säker prognos av framtida betalningsförmåga (RH 2008:91)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten beviljade skuldsanering för C. Beslutet överklagades och tingsrätten avslog C:s ansökan med följande motivering: C är utbildad behandlingsassistent. Det får bedömas som att hon, med bl.a. beaktande av hennes ålder och hälsa, har möjlighet att arbeta som detta, vilket hon också tidvis har gjort om än utan fast anställning. Under skuldsaneringsförfarandets gång har C […]

Fråga om tidsbebränsning när fordringsägare kan begära att beslut om skuldsanering skall upphävas p g a avvikelse från betalningsplan (RH 2008:25)

rättsfall-skuldsanering

Den 4 maj 2000 beviljade kronofogdemyndigheten B.L. skuldsanering. Efter en ansökan enligt 27 § första stycket 4 skuldsaneringslagen i dess dåvarande lydelse (SFS 1994:334) från en av borgenärerna, Nordbanken Finans AB, upphävde Sollentuna tingsrätt genom beslut den 24 juli 2006 skuldsaneringsbeslutet. Enligt tingsrätten hade B.L. vid upprepade tillfällen avvikit från skuldsaneringens betalningsplan och avvikelsen var […]

Fråga om förlängning av betalningstiden rörande skuldsanering när gäldenären fått väsentligt förbättrad ekonomi (NJA 2005 303)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Stockholms tingsrätt beviljade den 1 oktober 1997 M.R. skuldsanering. Denna innebar att ett sammanlagt belopp om 92 160 kr skulle fördelas mellan borgenärerna. Beloppet skulle betalas genom 60 månatliga betalningar, varav den första skulle erläggas den 31 oktober 1997 och de övriga 59 månatligen därefter. Skuldsaneringen skulle pågå under fem år. Tingsrätten erinrade om att […]

En persons boendekostnader har varit för höga varför skuldsanering inte beviljats (RH 2004:78)

rättsfall-skuldsanering

Gäldenären H.D., född 1939, ansökte om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Av ansökan framgick bl.a. följande. H.D:s skuldbörda härrörde från tidigare bedriven näringsverksamhet i mäklarbranschen. H.D. och hans bror drev ett bolag tillsammans. H.D. kunde dock inte fortsätta med verksamheten på grund av dålig hälsa. Brodern fortsatte ensam och bolaget försattes i konkurs. Flera år […]

Resning har ansetts kunna beviljas avseende skuldsanering (NJA 2003:91)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Kronofogdemyndigheten i Luleå beslutade d. 8 okt. 1996 att avslå en av G.L. gjord ansökan om skuldsanering. Sedan G.L. överklagat beslutet lämnade Luleå TR genom beslut d. 5 maj 1997 överklagandet utan bifall. Efter det att G.L. överklagat även TR:ns beslut, lämnade HovR:n för Övre Norrland genom beslut d. 2 sept. 1997 överklagandet utan bifall. […]

Fråga om 63-årig kvinna ansetts vara kvalificerat insolvent (RH 2005:33)

rättsfall-skuldsanering

E.E. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att inleda skuldsanering upprättades ett förslag till sådan. Av det upprättade förslaget, daterat den 3 mars 2004, framgår i huvudsak följande. E.E:s skulder uppgår till 467 297 kr varav ca 225 000 kr avser förfallna räntor. Merparten av skulderna har uppkommit under senare delen av 1980-talet […]

Fråga om fordran som inte funnits med i underlaget för skuldsanering skall anses vara prekluderad (NJA 2004 s 220)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

A.L. förde vid Katrineholms tingsrätt den talan mot U.R. som framgår av tingsrättens dom. Tingsrätten (rådmannen Bertil Svahn) anförde i mellandom den 5 november 2001: Yrkanden och grunder A.L. har, efter ansökan om betalningsföreläggande i november 2000, yrkat förpliktande för U.R. att till henne betala 131 841 kr jämte dels per den 30 oktober 2000 […]

Fråga om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall innebära förmögenhetsökning enligt skuldsaneringslagen (RH 2004:65)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Stockholms tingsrätt den 29 maj 2000 beviljades T.W. skuldsanering. AB Varbergs Finans (bolaget) ansökte vid tingsrätten om omprövning av skuldsaneringen och yrkade att skuldsaneringsbeslutet skulle hävas. Till stöd för sin ansökan uppgav bolaget följande. T.W. har efter beslutet om skuldsanering erhållit 20 procent av fastigheten Husarö 4:66 i Österåker kommun som gåva. […]

Person som beviljats skuldsanering avstod senare sin testamentslott varvid skuldsaneringen upphävdes på begäran av fordringsägare (RH 2003:59)

rättsfall-skuldsanering

I beslut den 30 december 1996 biföll Ludvika tingsrätt A.S:s ansökan om skuldsanering. Skuldsaneringen förenades inte med någon betalningsplan. Beslutet överklagades till Svea hovrätt som inte meddelade prövningstillstånd. Aktiebolaget Varbergs Finans (Varbergs Finans) yrkade vid Falu tingsrätt att rätten skulle ompröva Ludvika tingsrätts beslut om skuldsanering. Varberg Finans anförde som grund för yrkandet i huvudsak […]