Intervju i TV 4 med person som nekats skuldsanering

tv4 - skuldsanering

TV 4 har under våren haft en rad reportage rörande skulder och skuldsättning. Ett av reportagen avsåg skuldsanering där Malou Sivers intervjuade en person som nekats skuldsanering, en person vid Kronfogodemyndigheten samt advokaten, tillika utredaren av lagstiftningen rörande skuldsanering, Jan Ertsborn. Reportaget är mycket informativt och förklarar gällande regler, rättsutvecklingen med HDs senaste avgörande, Sveriges […]

Information om skuldsanering från Kronofogdemyndigheten

kronofogdemyndigheten-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten har publicerat en informationsrik broschyr om skuldsanering och behandlar bl a följande områden. Skuldsaneringslagens krav. Hur man ansöker om skuldsanering. Kronofogdens bedömning. Kronofogdens beslut. Vad som händer under skuldsaneringsperioden. Hur man fyller i blanketten ansökan om skuldsanering. Checklista. Hur Kronofogdemyndigheten behandlar de uppgifter som erhålles. Broschyren i sin helhet kan laddas ner via nedanstående […]

Alla vill göra rätt för sig – rapport från KFM

Kronofogden

Alla vill göra rätt för sig är en rapport som publicerades av Kronofogdemyndigeheten och som innehåller en rad intressanta fakta kring skuldsanering där även en internationell utblick görs. I rapporten görs bl a följande sammanfattning: ”Arbetsgruppens slutsats är att den enda rimliga ståndpunkten för såväl samhället som enskilda individer som på ett eller annat sätt […]

Kravet på kvalificerad insolvens ansågs uppfyllt (RH 2008:92)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten avslog en ansökan av B om skuldsanering med motivering att hon inte var kvalificerat insolvent eftersom hennes betalningsförmåga (månadsinkomst 12 694 kr; betalningsutrymme 2 405 kr) i relation till hennes skuldbörda (230 000 kr) var sådan att hon kunde förväntas betala sina skulder inom överskådlig tid. Tingsrätten anslöt sig till Kronofogdemyndighetens bedömning. Hovrätten, som […]

Fråga om tidsbebränsning när fordringsägare kan begära att beslut om skuldsanering skall upphävas p g a avvikelse från betalningsplan (RH 2008:25)

rättsfall-skuldsanering

Den 4 maj 2000 beviljade kronofogdemyndigheten B.L. skuldsanering. Efter en ansökan enligt 27 § första stycket 4 skuldsaneringslagen i dess dåvarande lydelse (SFS 1994:334) från en av borgenärerna, Nordbanken Finans AB, upphävde Sollentuna tingsrätt genom beslut den 24 juli 2006 skuldsaneringsbeslutet. Enligt tingsrätten hade B.L. vid upprepade tillfällen avvikit från skuldsaneringens betalningsplan och avvikelsen var […]

Synnerliga skäl har ansetts föreligga när KFM inte tagit hänsyn till gäldenären skulle få ändrade ekonomiska villkor (RH 2007:17)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten fastställde genom beslut den 24 juni 2003 skuldsanering för I.B. enligt 20 § skuldsaneringslagen (1994:334). I.B:s betalningsförmåga bestämdes till 2 800 kr per månad och betalning skulle löpa mellan augusti 2003 och juli 2008. I september 2003 skulle dock betalning ske med 9 800 kr. Av de uppgifter som låg till grund för beslutet […]

Resning har ansetts kunna beviljas avseende skuldsanering (NJA 2003:91)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Kronofogdemyndigheten i Luleå beslutade d. 8 okt. 1996 att avslå en av G.L. gjord ansökan om skuldsanering. Sedan G.L. överklagat beslutet lämnade Luleå TR genom beslut d. 5 maj 1997 överklagandet utan bifall. Efter det att G.L. överklagat även TR:ns beslut, lämnade HovR:n för Övre Norrland genom beslut d. 2 sept. 1997 överklagandet utan bifall. […]

Fråga om möjligheterna för en 35-årig kvinna med akademisk examen att beviljas skuldsanering (NJA 2003 s 437)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

J.D., född 1968, ansökte d. 21 febr. 2001 hos Kronofogdemyndigheten i Eskilstuna om skuldsanering. Myndigheten, som i november 1994 hade avslagit en sådan ansökan av J.D., beslöt nu att inleda skuldsanering. Rörande J.D:s förhållanden antecknade kronofogdemyndigheten bl.a. J.D. är ensamstående med ett barn fött 1993. Familjen hyr en lägenhet om 2 ½ rum och kök […]

Avslag på ansökan skuldsanering då sökandena disponerat sparade medel sätt som inte gynnat fordringsägarna (RH 2003:26)

rättsfall-skuldsanering

Makarna L.L. och I.L. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Av ansökan och ingivna kompletteringar framgick att de bor i en lägenhet om fyra rum och kök i Uppsala. Hyran uppgår till 7 056 kr och bostadsbidrag utgår ej. L.L. är anställd på Uppsala universitet sedan 1960 och pensioneras under sommaren 2002. Hans lön uppgår till […]

Hur lång tid tar det att få ett beslut om skuldsanering?

fragor-svar-skuldsanering

Handläggningstiden vid Kronofogdemyndigheten (KFM) för ärenden rörande skuldsanering varierar självfallet från fall till fall och är även i viss mån beroende av vilken KFM som handlägger ärendet. Generellt ligger handläggningstiden från det att man lämnat in ansökan om skuldsanering till dess att beslutet om skuldsanering fattats på mellan fem och sex månader.