Kravet på kvalificerad insolvens ansågs uppfyllt (RH 2008:92)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten avslog en ansökan av B om skuldsanering med motivering att hon inte var kvalificerat insolvent eftersom hennes betalningsförmåga (månadsinkomst 12 694 kr; betalningsutrymme 2 405 kr) i relation till hennes skuldbörda (230 000 kr) var sådan att hon kunde förväntas betala sina skulder inom överskådlig tid. Tingsrätten anslöt sig till Kronofogdemyndighetens bedömning. Hovrätten, som […]

En persons boendekostnader har varit för höga varför skuldsanering inte beviljats (RH 2004:78)

rättsfall-skuldsanering

Gäldenären H.D., född 1939, ansökte om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Av ansökan framgick bl.a. följande. H.D:s skuldbörda härrörde från tidigare bedriven näringsverksamhet i mäklarbranschen. H.D. och hans bror drev ett bolag tillsammans. H.D. kunde dock inte fortsätta med verksamheten på grund av dålig hälsa. Brodern fortsatte ensam och bolaget försattes i konkurs. Flera år […]

Fråga om 63-årig kvinna ansetts vara kvalificerat insolvent (RH 2005:33)

rättsfall-skuldsanering

E.E. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att inleda skuldsanering upprättades ett förslag till sådan. Av det upprättade förslaget, daterat den 3 mars 2004, framgår i huvudsak följande. E.E:s skulder uppgår till 467 297 kr varav ca 225 000 kr avser förfallna räntor. Merparten av skulderna har uppkommit under senare delen av 1980-talet […]