Undanröjande av beslut om skuldsanering på grund av underlåtenhet att beakta skuld (RH 2008:95)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Kronofogdemyndigheten beviljades E i februari 2008 skuldsanering. Landstinget Västernorrland anförde i klagande över domvilla att hovrätten skulle undanröja skuldsaneringsbeslutet eftersom Kronofogdemyndigheten i beslutet underlåtit att ta upp en fordran som Landstinget hade på E. Hovrätten undanröjde beslutet och anförde bl.a. följande. Av 29 § första stycket skuldsaneringslagen (2006:548) och 42 § lagen […]

Fråga om 63-årig kvinna ansetts vara kvalificerat insolvent (RH 2005:33)

rättsfall-skuldsanering

E.E. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att inleda skuldsanering upprättades ett förslag till sådan. Av det upprättade förslaget, daterat den 3 mars 2004, framgår i huvudsak följande. E.E:s skulder uppgår till 467 297 kr varav ca 225 000 kr avser förfallna räntor. Merparten av skulderna har uppkommit under senare delen av 1980-talet […]

Fråga om fordran som inte funnits med i underlaget för skuldsanering skall anses vara prekluderad (NJA 2004 s 220)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

A.L. förde vid Katrineholms tingsrätt den talan mot U.R. som framgår av tingsrättens dom. Tingsrätten (rådmannen Bertil Svahn) anförde i mellandom den 5 november 2001: Yrkanden och grunder A.L. har, efter ansökan om betalningsföreläggande i november 2000, yrkat förpliktande för U.R. att till henne betala 131 841 kr jämte dels per den 30 oktober 2000 […]

Fråga om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt skall innebära förmögenhetsökning enligt skuldsaneringslagen (RH 2004:65)

rättsfall-skuldsanering

Genom beslut av Stockholms tingsrätt den 29 maj 2000 beviljades T.W. skuldsanering. AB Varbergs Finans (bolaget) ansökte vid tingsrätten om omprövning av skuldsaneringen och yrkade att skuldsaneringsbeslutet skulle hävas. Till stöd för sin ansökan uppgav bolaget följande. T.W. har efter beslutet om skuldsanering erhållit 20 procent av fastigheten Husarö 4:66 i Österåker kommun som gåva. […]