Ny utredning om skuldsanering har presenterats

regeringskansliet-utredning-skuldsanering

Under 2012 tillsattes en skuldsaneringsutredning (ytterligare en i raden) och den 9 oktober 2013 överlämnade utredaren Ralph G Larsson utredningen (SOU 2013:72) “Ut ur skuldfällan” till regeringen och justitieminister Beatrice Ask. I korthet innehåller utredningen bl a följande förslag: Gäldenären ska få två betalningsfria månader varje år under skuldsaneringsperioden, vilket kommer att underlätta för gäldenären […]

Synnerliga skäl har ansetts föreligga när KFM inte tagit hänsyn till gäldenären skulle få ändrade ekonomiska villkor (RH 2007:17)

rättsfall-skuldsanering

Kronofogdemyndigheten fastställde genom beslut den 24 juni 2003 skuldsanering för I.B. enligt 20 § skuldsaneringslagen (1994:334). I.B:s betalningsförmåga bestämdes till 2 800 kr per månad och betalning skulle löpa mellan augusti 2003 och juli 2008. I september 2003 skulle dock betalning ske med 9 800 kr. Av de uppgifter som låg till grund för beslutet […]

Fråga om förlängning av betalningstiden rörande skuldsanering när gäldenären fått väsentligt förbättrad ekonomi (NJA 2005 303)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Stockholms tingsrätt beviljade den 1 oktober 1997 M.R. skuldsanering. Denna innebar att ett sammanlagt belopp om 92 160 kr skulle fördelas mellan borgenärerna. Beloppet skulle betalas genom 60 månatliga betalningar, varav den första skulle erläggas den 31 oktober 1997 och de övriga 59 månatligen därefter. Skuldsaneringen skulle pågå under fem år. Tingsrätten erinrade om att […]

En persons boendekostnader har varit för höga varför skuldsanering inte beviljats (RH 2004:78)

rättsfall-skuldsanering

Gäldenären H.D., född 1939, ansökte om skuldsanering hos Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Av ansökan framgick bl.a. följande. H.D:s skuldbörda härrörde från tidigare bedriven näringsverksamhet i mäklarbranschen. H.D. och hans bror drev ett bolag tillsammans. H.D. kunde dock inte fortsätta med verksamheten på grund av dålig hälsa. Brodern fortsatte ensam och bolaget försattes i konkurs. Flera år […]

Resning har ansetts kunna beviljas avseende skuldsanering (NJA 2003:91)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

Kronofogdemyndigheten i Luleå beslutade d. 8 okt. 1996 att avslå en av G.L. gjord ansökan om skuldsanering. Sedan G.L. överklagat beslutet lämnade Luleå TR genom beslut d. 5 maj 1997 överklagandet utan bifall. Efter det att G.L. överklagat även TR:ns beslut, lämnade HovR:n för Övre Norrland genom beslut d. 2 sept. 1997 överklagandet utan bifall. […]

Fråga om 63-årig kvinna ansetts vara kvalificerat insolvent (RH 2005:33)

rättsfall-skuldsanering

E.E. ansökte om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten. Sedan kronofogdemyndigheten beslutat att inleda skuldsanering upprättades ett förslag till sådan. Av det upprättade förslaget, daterat den 3 mars 2004, framgår i huvudsak följande. E.E:s skulder uppgår till 467 297 kr varav ca 225 000 kr avser förfallna räntor. Merparten av skulderna har uppkommit under senare delen av 1980-talet […]

Fråga om fordran som inte funnits med i underlaget för skuldsanering skall anses vara prekluderad (NJA 2004 s 220)

rättsfall-skuldsanering-högsta-domstolen

A.L. förde vid Katrineholms tingsrätt den talan mot U.R. som framgår av tingsrättens dom. Tingsrätten (rådmannen Bertil Svahn) anförde i mellandom den 5 november 2001: Yrkanden och grunder A.L. har, efter ansökan om betalningsföreläggande i november 2000, yrkat förpliktande för U.R. att till henne betala 131 841 kr jämte dels per den 30 oktober 2000 […]

Vägen tillbaka för överskuldsatta

vägen-tillbaka-för-överskuldsatta

Under 2007 gav regeringen advokaten och riksdagsmannen Jan Ertsborn i uppdrag att överväga bl a hur förfarandet för företagsrekonstruktion kan förbättras och samordnas med konkursförfarandet. Utredaren skulle också överväga frågan om skuldnedsättning för överskuldsatta företagare med personligt ansvar för sitt företags skulder och för s.k. evighetsgäldenärer. Utredningen, som fick namnet insolvensutredningen överlämnade under 2008 ett […]